casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Ngành đào tạo / Ngành KT – Chuyên ngành Kinh Tế Du Lịch

Ngành KT – Chuyên ngành Kinh Tế Du Lịch

Mã ngành                         : 7310101

Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY

Chuyên ngành đào tạo   : Kinh tế Du lịch

1. Mục tiêu đào tạo:

– Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Mục tiêu cụ thể:

*) Yêu cầu về kiến thức:

– Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội.

– Có kiến thức đề hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý phát triển các hoạt động du lịch theo nguyên tắc phát triển kinh tế.

*) Yêu cầu về kỹ năng:

– Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,…

– Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học,…

*) Yêu cầu về thái độ:

– Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

– Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

– Có khả năng cập nhật kiến thức, sang tạo trong công việc;

2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về du lịch – văn hoá và quan hệ công chúng ở các cấp khác nhau, các cán bộ thừa hành, giám sát hoặc quản lý ở các cấp thuộc các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế du lịch có thể tiếp tục học lên trình độ Sau Đại học của các ngành thuộc khối ngành Kinh tế học, Kinh doanh, …

4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

  • “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ” (số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007, của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  • Các chương trình đào tạo bậc đại học thuộc ngành kinh tế của các Đại học quốc gia, các trường Đại học lớn trên toàn quốc và một số trường ở nước ngoài

4. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  • Khối lượng kiến thức toàn khoá:    120/154 tín chỉ
  • Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

  • Quy trình đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy chế 43/2007QĐ/BGD&ĐT, ngày 15/8/2007, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ tối thiểu 120 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 100 tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 20 tín chỉ trong tổng số 51 tín chỉ.

6. Thang điểm:

  • Thang điểm 10 thực hiện việc chuyển điểm theo Quy chế 43/2007 QĐ/BGD&DT, ngày 15/8/2007, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ: A, B, C, D, F, I, X.

About admin

Tin liên quan

Quyết định ban hành Quy định về thi, kiểm tra của Khoa Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến

Quyết định ban hành Quy định về thi, kiểm tra của Khoa Du lịch – …